Fiskus przyjaźniejszy w sprawie imprez integracyjnych.

wpis w: Blog | 0

Zbliżają się święta i jak co roku wielu pracodawców, chciałoby bez widma sporu z fikusem co do sposobu podatkowego rozliczania imprez integracyjnych czy też około świątecznych, zaprosić na nie swoich pracowników z rodzinami lub osobami towarzyszącymi.
W wielkim skrócie można powiedzieć tak:
u pracownika i osoby mu towarzyszącej otrzymanie nieodpłatnego świadczenia w postaci możliwości lub uczestnictwa w imprezie integracyjnej nie generuje przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym, natomiast ujęcie w kosztach podatkowych wydatków związanych z taką imprezą nie jest już tak oczywiste.
Nieodpłatne świadczenie na rzecz pracowników w związku z działalnością gospodarczą stanowi czynność zwolnioną z podatku VAT i jednocześnie daje prawo do odliczenia VAT naliczonego od zakupów na potrzeby tego świadczenia. Jednakże jeśli wykonane nieodpłatne świadczenie na rzecz odbiorców nie będących pracownikami świadczeniodawcy nie jest związane z działalnością gospodarczą to takie świadczenie należy opodatkować podatkiem należnym jednocześnie zachowując prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów dokonanych na rzecz tego świadczenia.
Dla dociekliwych:
W tym roku Ministerstwo Finansów na zapytanie dziennikarzy z Rzecz Pospolitej wyraźnie stwierdziło:

„pracownik uczestniczący w imprezie nie uzyskuje przychodu, podobnie jest z członkami jego rodziny.”

Dotychczas różne były pomysły fiskusa w jaki sposób policzyć wartość udziału pracownika w firmowej imprezie, a tym samym ustalić podstawę opodatkowania uzyskanego przychodu z tego tytułu.

Tego typu podejście zanegował jednak Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014r sygn. akt K7/13. Ponadto korzystne są również powołujące się na powyższy wyrok ,wyroki sadów administracyjnych. Przywołany wyrok niestety nie został wydany w trybie obowiązującym dla wyroków wydanych przez skład siedmiu sędziów. Tym niemniej Ministerstwo Finansów potwierdziło, że przychodu z nieodpłatnych świadczeń nie osiągnie uczestnik spotkania spoza firmy np. były pracownik – jeżeli nie można przypisać indywidualnej wartości otrzymanego przez niego świadczenia.

To ostanie zastrzeżenie wprowadza niepokój znany z okresu obowiązywania poprzednich interpretacji w temacie.

Jednak TK stwierdził:
„Art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 2–2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 888, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717 oraz z 2014 r. poz. 223, 312, 567 i 598), rozumiane w ten sposób, że „inne nieodpłatne świadczenie” oznacza wyłącznie przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości, otrzymane przez pracownika, i są zgodne z art. 2 w związku z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

W kontekście tak zdefiniowanego stanu faktycznego, świadczenia:

które pracownik może potencjalnie otrzymać w związku z pozostawaniem w stosunku pracy,
które są ściśle związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez pracodawcę,
których wartości nie da się obliczyć w zgodzie z metodologią wskazaną w powołanej ustawie,
nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Niestety pozostaje ciągle nierozstrzygnięty problem rozliczenia kosztów imprezy w kosztach uzyskania przychodów.

W literaturze przedmiotu prezentowany jest pogląd, że spotkania pracownicze mają walor integracyjny co niewątpliwie jest działaniem na rzecz działalności gospodarczej pracodawcy. Nierzadko jednak organy podatkowe kwestionują tego rodzaju wydatki ujęte w kosztach podatkowych, szczególnie wtedy gdy w spotkaniu biorą udział również osoby niezatrudnione u organizatora spotkania – stwierdza doradca podatkowy Adam Bartosiewicz w swoich komentarzach.

W takiej sytuacji warto wprowadzić element biznesowy, w przypadku konieczności uzasadnienia rozliczenia tych wydatków kosztach podatkowych.
Warto również zawczasu na tę okoliczność przygotować materiały dowodowe, które nie zgromadzone i zabezpieczone na bieżąco, mogą ulec zniszczeniu lub zapomnieniu
Odrębnym problemem w jest rozliczanie VAT od wydatków na imprezę integracyjną dla pracowników i członków ich rodzin.
W tej sprawie rozjaśnia sytuację jeszcze nieprawomocne orzeczenie WSA w Bydgoszczy z 19 marca 2014 sygn. akt SA/Bd 206/14.

WAŻNE:
„Jeżeli nieodpłatne świadczenie usługi jest opodatkowane na mocy art 8 ust. 2 ustawy o VAT ,to od wydatków poniesionych w związku ze świadczeniem tej usługi można odliczyć VAT”

W przypadku rozliczeń dotyczących pracowników organizatora imprezy, praktycznie nie ma kontrowersji. Świadczenie nieodpłatne na jego rzecz nie wypełnia przesłanek art.8 ust. 2 pkt 2, a zatem nie jest zrównane z odpłatnym świadczeniem usług.

Świadczenie takie można i należy uznać za powiązane z prowadzoną działalnością. Niewątpliwie spotkania pracowników poza miejscem pracy w atmosferze odświętności i oderwaniu od codziennych problemów firmowych sprzyjają polepszeniu komunikacji, umocnieniu ich więzi z pracodawcą oraz integracji zespołu. Dają pracownikom poczucie, że są ważna częścią firmy. Wszystko wpływa na wzrost motywacji, co przekłada się na zaangażowanie i wydajność pracy. A zatem świadczenie takie nie jest opodatkowane podatkiem VAT a podatek wykazany na fakturach dotyczących zakupów na rzecz tych świadczeń stanowi podatek naliczony do odliczenia.

Jak zauważył sąd, istotą problemu w przedmiotowej sprawie jest:

czy podlega opodatkowaniu nieodpłatne świadczenie usług na rzecz byłych pracowników, osób towarzyszących, rodzin pracowników i byłych pracowników, oraz
czy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany na fakturach dotyczących kosztów przedsięwzięcia.
WSA w Bydgoszczy w przywołanym orzeczeniu odmiennie aniżeli TK w wyroku K7/13 z 8 lipca 2014 stwierdził ,że nieodpłatne świadczenie dla osób nie będących pracownikami chociaż z nimi związanymi nie wypełnia przesłanek świadczenia na potrzeby działalności gospodarczej. Wobec uznania braku związku z usługami na rzecz osób nie mających statusu pracownika a działalnością gospodarczą należy uznać, że został spełniony warunek art .8 ust.2 pkt2 u.p.t.u. w postaci przeznaczenia ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Tym samym zaszła podstawa do opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczenia na rzecz byłych pracowników i osób z nimi związanych, oraz członków rodzin pracowników. Natomiast na podstawie art. 86 ust 1 p.t.u. w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatki należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem dla szczególnych przypadków dotyczących podatników wykonujących czynności objęte procedurami szczególnymi.